Skip to content

logo-e1455664024107

dwor-magnat-sala-zlota-fot-maziarz-pl-09 logo-e1455664024107wesela w Gdańsku – zobacz ofertę

Etiologia i patogeneza nowotworów

z12341373Q,Rak-pluca-to-jeden-z-czesciej-wystepujacych-nowotw

Tłuczak

Jest to guz, który wynika z przerostu tkanki tłuszczowej, najczęściej pojedyn­czy i miękki. Skóra w miejscu guza ma żółtawy odcień. Przy dotykaniu wyczu­wamy przesuwanie się guza w stosunku do otoczenia. Zmiana może osiągać na­wet bardzo duże rozmiary.

Kaszaki

Są to różnej wielkości nabłonkowe tor­biele pokryte skórą, w obrębie mieszka włosowego i gruczołu łojowego. Nie wykazują cech zapalnych. Zwykle mają barwę białą lub żółtą. Występują najczę­ściej na twarzy, karku i na głowie.

Ziarniniak naczyniowy

Powstaje najczęściej w miejscach niewielkich urazów lub infekcji bakte­ryjnych skóry. Wynika z tworzenia się i nadmiernego rozrostu naczyń włoso­watych skóry. To sino czerwony guzek, często uszypułowany, zwykle pojedyn­czy, o gładkiej, błyszczącej powierzchni. Szybko rośnie. Drobne urazy zmiany mogą powodować krwawienia.

Kępki żółte

Zmiany są skutkiem rozrostu komórek magazynujących substancje tłuszczowe. Często jest to skłonność rodzinna. Kępki żółte pojawiają się w drugiej połowie życia i nierzadko towarzyszą cukrzycy typu II oraz nadciśnieniu tętniczemu i podwyż­szonemu poziomowi cholesterolu. Można wyróżnić kilka ich odmian.

z12341373Q,Rak-pluca-to-jeden-z-czesciej-wystepujacych-nowotw


polecam przedłużanie dolnych rzęs

Elektroporacja

elektroporacja_w_dziale_high_tech

 

 

Jest to pojęcie ściśle związane z trans­portem przezskórnym, dlatego w tym miejscu zajmiemy się jego omówieniem. Elektroporacja to zjawisko fizyczne zachodzące w błonach komórkowych, wykorzystywane w zabiegu mezoterapii bezigłowej. Dzięki niemu pod wpływem odpowiednio dobranych parametrów energii elektrycznej lub ultradźwięków otwierają się w błonach komórkowych tzw. kanały jonowe. Ich obecność uła­twia przenikanie związków aktywnych drogą transepidermalną. Zmiany wystę­pujące w błonach komórkowych mają charakter krótkotrwały, są odwracalne i całkowicie dla nich bezpieczne. Po za­biegu komórka wraca do normalnego stanu, odzyskując swoją integralną ca­łość. Elektroporacja sprzyja tworzeniu się w skórze tzw. depozytu substancji aktywnej.

elektroporacja_w_dziale_high_tech


lash-logoWarto odwiedzić Lash Up

Czynniki warunkujące transport przez skórny

Piękna-skóra1

Skuteczność pokonywania przez związki aktywne skórnej bariery w postaci płaszcza hydrolipidowego i przenikania ich do głębszych warstw skóry zależy od wielu różnych czynników. Najważniejsze z nich zostały przedstawione na diagram umieszczonym poniżej.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE ZWIĄZKU

 • kształt i wielkość cząsteczek
 • stężenie substancji czynnej
 • charakter fizykochemiczny związku (cząsteczki lipofilowe i hydrofilowe)
 • zdolność dysocjacji

Piękna-skóra1

TRANSPORT PRZEZSKÓRNY

Czynniki wpływające na transport przezskórny

Ze względu na charakter fizykochemicz­ny związku wyróżniamy cząsteczki:

 • lipofilowe (m.in. parafina, wazelina, oleje rycynowy i z awokado, wosk, ma­sło kakaowe) – nie mieszają się z wodą, stosunkowo łatwo wnikają w struktury cementu międzykomórkowego, jednak zatrzymują się w nim i trudno im prze­niknąć do głębszych warstw naskórka;
 • hydrofilowe (m.in. mocznik, środki żelujące, glicerol) – zdolność wiązania przez nie wody oraz głębokość pendtracji do warstwy rogowej zależą od ich wielkości; intensywność przenikania tych związków jest tym więks im lepiej uwodniona jest skóra.

Czynniki zmniejszające barierę warstwy  rogowej naskórka (m.in. różne energii) i tym samym ułatwiające trasport  przezskórny składników kosmetyków 4 omówione w dalszej części rozdziału.


z1796_ilogo-700x394Warto sprawdzić Lash Me

Ciało obce w oku

zdr1084-640x426

Może to być niewielki owad, ziarenko piasku, rzęsa, ale także drzazga czy jakiś inny ostry przedmiot, który wbił się w gałkę oczną. Sposób udzielenia pierwszej pomocy zależy przede wszystkim od wielkości ciała obcego.

Duże ciało obce, które spowodowało uraz oka lub powieki, może usunąć tyl­ko lekarz! Przed jego przybyciem zabezpieczamy przedmiot tak, żeby nie wy­padł z rany. Dwa nierozwinięte bandaże umieszczamy po obu stronach dala ob­cego tkwiącego w gałce ocznej i przymo­cowujemy za pomocą plastrów do skóry, tak by unieruchomić ciało obce. Zdrowe oko zasłaniamy gazikiem w celu ograni­czenia ruchu gałek ocznych.

zdr1084-640x426

Ciało obce niewielkich rozmiarów nie wymaga pomocy lekarskiej. Wykonujemy wtedy nastę­pujące czynności:

 1. Informujemy osobę poszkodowaną, że nie wolno pocierać oka.
 2. Nalewamy przegotowanej i wystudzonej wody do czystego naczynia.
 3. Prosimy, by osoba poszkodowana zbliżyła twarz do naczynia (w taki sposób, żeby oko szczelnie do niego przylegało), a następnie o to, by otwierała i zamykała powiekę.

dziecko-zatarcie-oka-pierwsza-pomoc-wypadek-GALLERY_MAIN-47917


Warto zobaczyć klej szybkoschnący do rzęs

Grzybica stóp

grzybica-mala_3277147

Grzybica stóp. Występują trzy rodzaje grzybicy stóp:

■ Międzypalcowa – nazywana jest stopą atlety, ponieważ często dotyka osoby uprawiające sport, chodzące do fitness dubów, na basen. Objawia się zaczer­wienieniem, złuszczaniem, macera­cją i drobnymi pęknięciami naskórka w przestrzeni między palcowej. Zwykłe występuje pomiędzy palcem trzecim a czwartym oraz czwartym a piątym. Zmiany są wybitnie swędzące. Infekcja może się szerzyć na stopę i paznokcie.

■ Potnicowa – charakteryzuje się wystę­powaniem ognisk zgrupowanych drob­nych pęcherzyków z treścią surowiczą.

grzybica-mala_3277147

Grzybica międzypalcowa, następnie przechodzą m podeszwę. Pęcherzyki zlewają się, pękają i goją, pozostawiając płytkie nadżerki

■ Złuszczająca – objawia się rumicnien i nadmiernym rogowaceniem. Obejmu­je podeszwę i boczne części stopy. Ty» zmianom mogą towarzyszyć bolesne pęknięcia i rozpadliny. Ze względu na  lokalizację zmian chorobowych ten typ grzybicy nazywany jest często stopą mokasynową.

 


baner2Norki Rzęsy sprawdź

Zanieczyszczenia środowiska

9c98b4e155ce246e29777e027a4614bc

Ilość zanieczyszczeń w środowisku cią­gle rośnie. Przyczynami tego stanu rze­czy są przede wszystkim: rozwój prze­mysłu, rolnictwa oraz sposób życia ludzi w krajach rozwiniętej cywilizacji.

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opako­waniach i odpadach opakowaniowych – zapisy ustawy nakładają na pro­ducentów i importerów opakowań lub produktów w opakowaniach obowiąz­ki dotyczące m.in. ograniczania ilości szkodliwych substancji stosowanych do produkcji;
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obo­wiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpada­mi oraz o opłacie produktowej i opła­cie depozytowej – zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” na przedsiębiorców wytwarzających lub importujących wymienione w załącz­nikach do ustawy produkty nałożono obowiązek odzysku i recykling odpa­dów powstałych z tych produktów.

Pełne teksty ustaw oraz aktów wyko­nawczych dostępne są na następujących stronach internetowych:

Ministerstwa Środowiska – www.mos.gov.pl

Sejmu RP – isip.sejm.gov.pl.

Zanieczyszczenia środowiska można po­dzielić na:

 • sztuczne – spowodowane przez dzia­łalność człowieka (np. stosowanie na­wozów sztucznych, rozwój przemysłu, motoryzacji itp.),
 • naturalne – spowodowane przez dzia­łalność natury (np. wybuchy wulka­nów, burze pyłowe, powodzie, pożary lasów, odchody zwierząt itp.).

Elementy środowiska, które są narażone na zanieczyszczenia, to gleba, powietrze i woda. Hałas także uważa się za jeden z rodzajów zanieczyszczenia środowiska roślin oraz gazy, które wydobywają się z silników spalinowych. Zanieczyszczenia gleby mogą spowo­dować obniżenie jej urodzajności, czyli zmniejszenie plonów. Mogą również po­wodować korozję fundamentów budyn­ków oraz konstrukcji inżynierskich.

 

9c98b4e155ce246e29777e027a4614bc


Cashmere lashes -sprawdź